Nghiệm thu Chương trình cấp Bộ: “Những vấn đề cơ bản bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ”

 

 

Lần đầu tiên trong hai năm 2009-2010, Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ đã thực hiện nghiên cứu Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” theo quy trình quản lý khoa học mới của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu của Chương trình nhằm đánh giá thực trạng phát triển vùng Bắc Bộ trong 10 năm qua về kinh tế, xã hội, và môi trường; phân tích các yếu tố tác động, chỉ ra những cơ hội và thách thức, những vấn đề cơ bản đặt ra trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập vùng, khu vực và quốc tế, Trên cơ sở đó, xác định những vấn đề nghiên cứu của Viện phát triển bền vững vùng Bắc Bộ trong 5 năm tới.

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu này, Chương trình cấp Bộ của Viện được Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt gồm các đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ sau: “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 – 2020” (mã số CT-09-37-01) – Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Tuấn Huy; “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2011 – 2020” (mã số CT-09-37-02) – Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Đồng; “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2011 – 2020” (mã số CT-09-37-03) – Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Hữu Nga; “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 – 2020” (mã số CT-09-37-04) – Chủ nhiệm đề tài ThS Nguyễn Hồng Quang; và Nhiệm vụ cấp Bộ “Báo cáo thường niên 2009-2010” – Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Vũ Tuấn Huy.

Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” đã hoàn thành đúng tiến độ và đã hoàn thành nghiệm thu nghiệm thu cấp Bộ với kết quả khá.

 Báo cáo của các đề tài thuộc Chương trình đang được các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa để có thể xuất bán trong thời gian tới. Cơ sở dữ liệu của chương trình không chỉ phục vụ cho việc phân tích báo cáo kết quả của chương trình và các đề tài, mà còn phục vụ cho việc phân tích sâu hơn các vấn đề đặt ra và là nguồn dữ liệu tốt cho học viên cao học và nghiên cứu sinh sử dụng.


Nguồn: irsd.vass.gov.vn
Tags: “Những vấn đề cơ bản bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ”
Tin liên quan